ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินว่าน้ำหนักตัวของบุคคลนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ อ้วน หรือผอม โดยคำนวณจากน้ำหนักตัวและส่วนสูง ค่า BMI ที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิด