การประเมินค่าความเหงา ช่วยให้ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง และจัดการกับปัญหาความเหงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นหาผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ วางแผนการดูแล และติดตามผลการดูแลได้อย่างเหมาะสม