กิจวัตรประจำวัน หรือ ADL (Activities of Daily Living) หมายถึง กิจกรรมพื้นฐานที่บุคคลต้องทำด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การกินอาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนที่ ฯลฯ ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน รายงาน ADL มีประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน วางแผนการดูแล และติดตามผลการรักษา

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง