สุขภาพ หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต และสังคม ไม่ได้หมายถึงเพียงการปราศจากโรคเท่านั้น แต่รวมถึงการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่มั่นคง และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข