บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์ สองบุคลิกภาพที่มักถูกนำมาเปรียบเทียบกันคือ Introvert และ และ Extrovert ต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อน ต่างมีบทบาทสำคัญในสังคม การเรียนรู้ที่จะเข้าใจบุคลิกของกันและกัน จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง