ความเหงาเป็นปัญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากกำลังเผชิญกับภาวะความเหงา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง