Long-term care หรือ การดูแลระยะยาว หมายถึง การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งไม่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง โดยครอบครัว ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตอย่างอิสระ รักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดภาระของครอบครัว สมาชิกครอบครัวมีเวลาให้กับงานอื่นๆ ลดความเครียด เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ