TimeStampADL Score
03/26/2024 03:03:539
03/25/2024 09:03:557
03/13/2024 07:03:3219
03/09/2024 08:03:468
03/03/2024 07:03:338
03/03/2024 07:03:1210
02/28/20246
02/22/20249
02/15/20248
02/13/202419
02/13/202420
7
12

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง