รายงานความดันของคุณ

ค่าสูงค่าต่ำอัตราการเต้นหัวใจ
1248684
1177784
1157469
1177177
1197884
1297682
1337768
1216788
1296784
1247065
1297966
1568786
1528784
14015078
1328476
1508284
1528784
1248284
1527887
1127282
1567887
1247782
1347882
1247788
1247682
1567784
1247782

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง