Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
อาทิ 18, 30, 42
ระบบจะเปลี่ยนเป็น เมตร ให้อัตโนมัติ
ค่า BMI ที่ได้จากการคำนวณ

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง