Category: ADL

  • ADL Test

    ADL Test

    กิจวัตรประจำวันที่ผู้สูงอายุควรสามารถทำได้ด้วยตนเอง การประเมิน ADL ช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ว่าสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มากน้อยเพียงใด