Category: Stress

  • Depression 2Q Scale

    Depression 2Q Scale

    สาเหตุการซึมเศร้าในคนไทยมีหลากหลายปัจจัย ทั้งทางชีวภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม การรักษาโรคซึมเศร้ามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ การป้องกันโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดการกับความเครียด พูดคุยกับคนรอบข้าง และปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ