Category: Reports

 • Healthcare Report

  Healthcare Report

  สุขภาพ หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต และสังคม ไม่ได้หมายถึงเพียงการปราศจากโรคเท่านั้น แต่รวมถึงการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่มั่นคง และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

 • Stress Report

  Stress Report

  ความเครียดเป็นภาวะทางจิตใจและร่างกายที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกตึงเครียด กังวล หรือกดดัน มักเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การทำงาน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการเงิน ปัญหาสุขภาพ และอื่นๆ

 • Introvert และ Extrovert

  Introvert และ Extrovert

  บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์ สองบุคลิกภาพที่มักถูกนำมาเปรียบเทียบกันคือ Introvert และ และ Extrovert ต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อน ต่างมีบทบาทสำคัญในสังคม การเรียนรู้ที่จะเข้าใจบุคลิกของกันและกัน จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 • Long-term care report

  Long-term care report

  Long-term care หรือ การดูแลระยะยาว หมายถึง การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งไม่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง โดยครอบครัว ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตอย่างอิสระ รักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลดภาระของครอบครัว สมาชิกครอบครัวมีเวลาให้กับงานอื่นๆ ลดความเครียด เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ

 • Blood Pressure Report

  Blood Pressure Report

  น้ำหนักเป็นตัวชี้วัดสุขภาพโดยรวม น้ำหนักเกิน: เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ น้ำหนักต่ำ: เสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ: เสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคไทรอยด์ คนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 30 ล้านคน พฤติกรรมการกิน อาหารเค็ม ไม่ออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินอาหารคลีน ออกกำลังกาย

 • ADL Report

  ADL Report

  กิจวัตรประจำวัน หรือ ADL (Activities of Daily Living) หมายถึง กิจกรรมพื้นฐานที่บุคคลต้องทำด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การกินอาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนที่ ฯลฯ ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน รายงาน ADL มีประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน วางแผนการดูแล และติดตามผลการรักษา

 • Depression report

  Depression report

  โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกเพศทุกวัย รายงานนี้มุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ปัจจุบันของโรคซึมเศร้าในประเทศไทย รวมถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข

 • Loneliness Report

  Loneliness Report

  ความเหงาเป็นปัญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนไทยจำนวนมากกำลังเผชิญกับภาวะความเหงา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล