Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 3
ท่านตอบแบบสอบถามด้วยตนเองหรือไม่ ?
1. ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม
ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง

พัฒนาโดย กลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิจัย Caregiver ประเมินสุขภาพตนเอง